baybek

Monday, August 30, 2004

شعر من برای تو / قره قاشقا**هنوز
در انتظارند
بلکه از آت گؤلو بر آب
رستاخيز کنی
و بر اين سرزمين ظلمت ستيز نه
که ظلم خيز
چهارنعل بتازی
تا بابک
سوار بر تو
سرود خون و آزادی خوانان
شهامت بيافريند.

*بگذار
در انتظار بمانند
با تو می گويم
آرام بگير و
بگذار منتظر بمانند
تا بابک
آسوده بخوابد
که اين خليفه
دست ديگرش را هم
خواهد بريد!

*نام اسب بابک خرمدين که می گفتند روزی از آت گؤلو سر بيرون خواهد آورد تا بابک سوار بر او با يک دست باقيمانده از ستم خليفه عصر بار ديگر ظهور کند!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home